Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Opatovec, okres Svitavy, Mgr. Dana Procházková, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
děti s těmito pořadovými čísly se PŘIJÍMAJÍ k předškolnímu vzdělání od 1.9.2021

Registrační číslo  
1/21 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
2/21 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
3/21 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
4/21 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
6/21 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
11/21 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
12/21 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
13/21 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
14/21 Přijat/a k předškolnímu vzdělání

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Opatovec, okres Svitavy.
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

V Opatovci dne 26.5.2021
Mgr. Dana Procházková
ředitelka školy


Vyvěšeno dne 26.5.2021


Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ PRO ŠK. ROK 2020/2021

– místo trvalého bydliště v Opatovci
– dítě starší 5 let (k 31. 8. 2021) – povinná školní docházka
– dítě starší 4 let (k 31. 8. 2021)
– dítě starší 3 let (k 31. 8. 2021)
– dítě starší 2 let (k 31. 8. 2021)

V případě volných míst přijímáme i děti s trvalým bydlištěm mimo obec Opatovec.
Není-li kapacita MŠ při zápisu naplněna, jsou děti přijímány i během školního roku.
Do MŠ mohou být přijímány i děti rodičů pobírající rodičovský příspěvek.


Informace k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021

Vzhledem ke COVID-19, dle doporučení MŠMT pro provoz škol

 • Informace o aktuálních opatřeních, hygienických i protiepidemických pravidel budou zveřejněna na nástěnkách u vstupu do šaten, na webových stránkách školy
 • Nutné dodržování základních hygienických pravidel
 • Do MŠ budou přijímány děti zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění(kašel, rýma, teplota, dušnost, nevolnost)

Pro děti trpící alergií- projevy alergie mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění, je proto potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem, v jakém období dítě alergií trpí a její projevy. Tuto skutečnost potvrzuje i praktický lékař pro děti a dorost.

 • Osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • Dítě bude mít s sebou v šatně 1 roušku, pro případnou potřebu v uzavřeném podepsaném sáčku (při příznacích respiračního onemocnění bude kontaktován zákonný zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte z MŠ)
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní
 • Po příchodu do budovy dospělý provede desinfekci rukou, děti po odchodu ze šatny si umyjí ruce mýdlem a vodou
 • Osoba doprovázející děti uvnitř školy, omezí pobyt na nezbytně nutnou dobu
 • Při vyzvednutí dítěte ze školy, nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení
 • Prostory školy budou pravidelně dezinfikovány a často důkladně větrány
 • Dětem bude zajištěna strava za dodržování hygienických pravidel

Vážení rodiče, zde vkládáme několik odkazů na webové stránky, kde se můžete inspirovat některými zajímavými a zábavnými činnostmi a zpříjemnit si tak čas strávený doma s dětmi:

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni
https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/
https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=P
https://www.detskestranky.cz/
https://www.alik.cz/
https://www.berneska.cz/predskolaci/
http://www.sikovny-cvrcek.cz/
https://prosisu.blogspot.com/