Informace k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021

Vzhledem ke COVID-19, dle doporučení MŠMT pro provoz škol

 • Informace o aktuálních opatřeních, hygienických i protiepidemických pravidel budou zveřejněna na nástěnkách u vstupu do šaten, na webových stránkách školy
 • Nutné dodržování základních hygienických pravidel
 • Do MŠ budou přijímány děti zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění(kašel, rýma, teplota, dušnost, nevolnost)

Pro děti trpící alergií- projevy alergie mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění, je proto potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem, v jakém období dítě alergií trpí a její projevy. Tuto skutečnost potvrzuje i praktický lékař pro děti a dorost.

 • Osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • Dítě bude mít s sebou v šatně 1 roušku, pro případnou potřebu v uzavřeném podepsaném sáčku (při příznacích respiračního onemocnění bude kontaktován zákonný zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte z MŠ)
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní
 • Po příchodu do budovy dospělý provede desinfekci rukou, děti po odchodu ze šatny si umyjí ruce mýdlem a vodou
 • Osoba doprovázející děti uvnitř školy, omezí pobyt na nezbytně nutnou dobu
 • Při vyzvednutí dítěte ze školy, nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení
 • Prostory školy budou pravidelně dezinfikovány a často důkladně větrány
 • Dětem bude zajištěna strava za dodržování hygienických pravidel

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s onemocněním COVID-19 bude dle pokynů MŠMT letos zápis nových dětí do naší MŠ probíhat jinou formou a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis proběhne v termínu 6. – 15. 5. 2020. V těchto dnech bude u vchodu do MŠ umístěna schránka na Vámi vyplněné formuláře.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Pro podání žádosti, prosíme, stáhněte a vyplňte tento formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ (viz soubor výše).

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné době však nenavštěvujte kvůli potvrzení praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované
2. doloží kopii očkovacího průkazu

K vyplnění použijte formulář „Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte“ (viz soubor výše).

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ PRO ŠK. ROK 2020/2021

– místo trvalého bydliště v Opatovci
– dítě starší 5 let (k 31. 8. 2020) – povinná školní docházka
– dítě starší 4 let (k 31. 8. 2020)
– dítě starší 3 let (k 31. 8. 2020)
– dítě starší 2 let (k 31. 8. 2020)

V případě volných míst přijímáme i děti s trvalým bydlištěm mimo obec Opatovec.
Není-li kapacita MŠ při zápisu nalněna, jsou děti přijímány i během školního roku.
Do MŠ mohou být přijímány i děti rodičů pobírající rodičovský příspěvek.


Vážení rodiče, zde vkládáme několik odkazů na webové stránky, kde se můžete inspirovat některými zajímavými a zábavnými činnostmi a zpříjemnit si tak čas strávený doma s dětmi:

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni
https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/
https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=P
https://www.detskestranky.cz/
https://www.alik.cz/
https://www.berneska.cz/predskolaci/
http://www.sikovny-cvrcek.cz/
https://prosisu.blogspot.com/