V úterý 28.6.2022 pojedeme s dětmi
 do České Třebové na zmrzlinku.

Příchod do MŠ do 7:10 hod.
Cestu a zmrzlinku dětem zaplatíme 🙂

Prosím dejte dětem batůžek s pitím, sportovní oblečení

a kšiltovku, nebo klobouk na hlavu.

Při nepříznivém počasí bude akce zrušena!
Děti, které půjdou po obědě si prosím vyzvedněte ve 12:30 h.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Dana Procházková
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
– kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
– kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 28.6.2022 od 13:00 do 14:00hod.
Místo zápisu / Місце запису: MŠ Opatovec
Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 1

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

     3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:
a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)
  заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Opatovci/дата 30.5.2022                                                

Mgr. Dana Procházková

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Opatovec, okres Svitavy, Mgr. Dana Procházková, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
děti s těmito pořadovými čísly se PŘIJÍMAJÍ k předškolnímu vzdělání od 1.9.2022

Registrační číslo  
01/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
02/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
04/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
08/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
09/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
10/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
11/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
12/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Opatovec, okres Svitavy.
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

V Opatovci dne 20.5.2022
Mgr. Dana Procházková
ředitelka školy


Vyvěšeno dne 20.5.2022V úterý 21.6.2022 pojedeme s dětmi do Dinoparku Vyškov. Sraz u školky 7:15h., odjezd 7:30h.. Předpokládaný návrat v 16h. S sebou dostatek jídla a pití na celý den (děti budou bez školní svačiny a oběda), pohodlnou obuv a sportovní oblečení.
Jízdné:150,- Kč
Vstupné:170,- Kč

Peníze na výlet budeme vybírat týden před výletem!

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ PRO ŠK. ROK 2020/2021

– místo trvalého bydliště v Opatovci
– dítě starší 5 let (k 31. 8. 2022) – povinná školní docházka
– dítě starší 4 let (k 31. 8. 2022)
– dítě starší 3 let (k 31. 8. 2022)
– dítě starší 2 let (k 31. 8. 2022)

V případě volných míst přijímáme i děti s trvalým bydlištěm mimo obec Opatovec.
Není-li kapacita MŠ při zápisu naplněna, jsou děti přijímány i během školního roku.
Do MŠ mohou být přijímány i děti rodičů pobírající rodičovský příspěvek.