Kritéria pro přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ PRO ŠK. ROK 2023/2024

– místo trvalého bydliště v Opatovci
– dítě starší 5 let (k 31. 8. 2023) – povinná školní docházka
– dítě starší 4 let (k 31. 8. 2023)
– dítě starší 3 let (k 31. 8. 2023)
– dítě starší 2 let (k 31. 8. 2023)

V případě volných míst přijímáme i děti s trvalým bydlištěm mimo obec Opatovec.
Není-li kapacita MŠ při zápisu naplněna, jsou děti přijímány i během školního roku.
Do MŠ mohou být přijímány i děti rodičů pobírající rodičovský příspěvek.