Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Opatovec, okres Svitavy, Mgr. Dana Procházková, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
děti s těmito pořadovými čísly se PŘIJÍMAJÍ k předškolnímu vzdělání od 1.9.2022

Registrační číslo  
01/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
02/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
04/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
08/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
09/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
10/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
11/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání
12/22 Přijat/a k předškolnímu vzdělání

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Opatovec, okres Svitavy.
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

V Opatovci dne 20.5.2022
Mgr. Dana Procházková
ředitelka školy


Vyvěšeno dne 20.5.2022